Khóa học Khai giảng Địa điểm
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP VÀ TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG KINH DOANH 26-07-2014 Nguyễn Văn Tráng Đăng ký học
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP VÀ TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG KINH DOANH 27-07-2014 Tản Viên Đăng ký học
Chuyên viên Digital Marketing (DMC) - 4 tháng 28-07-2014 Cao Thắng Đăng ký học
Chuyên viên Quản trị Nhân sự chuyên nghiệp (HRM) - 5 tháng 28-07-2014 Cao Thắng Đăng ký học
Xây dựng, phát triển, vận hành, quản trị Website thương mại ( Bán hàng online) 28-07-2014 Tản Viên Đăng ký học
Chuyên viên Quản trị Logistics chuyên nghiệp (PLC) - 4 tháng 30-07-2014 Tản Viên Đăng ký học
Chuyên viên Quản trị Logistics chuyên nghiệp (PLC) - 4 tháng 30-07-2014 Cao Thắng Đăng ký học
Chuyên viên Quản trị Nhân sự chuyên nghiệp (HRM) - 5 tháng 04-08-2014 Nguyễn Văn Tráng Đăng ký học
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP VÀ TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG KINH DOANH 04-08-2014 Quang Trung Đăng ký học
Chuyên viên Quản trị Logistics chuyên nghiệp (PLC) - 4 tháng 06-08-2014 Tản Viên Đăng ký học
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP VÀ TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG KINH DOANH 09-08-2014 Tản Viên Đăng ký học
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP VÀ TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG KINH DOANH 09-08-2014 Quang Trung Đăng ký học
Xây dựng, phát triển, vận hành, quản trị Website thương mại ( Bán hàng online) 11-08-2014 Tản Viên Đăng ký học
Chuyên viên Quản trị Nhân sự chuyên nghiệp (HRM) - 5 tháng 12-08-2014 Tản Viên Đăng ký học
Xây dựng, phát triển, vận hành, quản trị Website thương mại ( Bán hàng online) 12-08-2014 Tản Viên Đăng ký học
Chương trình dự bị đại học quốc tế GAC 18-08-2014 Nguyễn Văn Tráng Đăng ký học
Chương trình dự bị đại học quốc tế GAC 18-08-2014 Tản Viên Đăng ký học
Xây dựng, phát triển, vận hành, quản trị Website thương mại ( Bán hàng online) 19-08-2014 Tản Viên Đăng ký học
Xây dựng, phát triển, vận hành, quản trị Website thương mại ( Bán hàng online) 26-08-2014 Tản Viên Đăng ký học
Khóa học Khai giảng Địa điểm
3D STUDIO MAX 2011 22-07-2014 Cao Thắng Đăng ký học
Xử lý ảnh với Adobe Photoshop CS5 22-07-2014 Bình Thạnh Đăng ký học
Mỹ thuật căn bản 22-07-2014 Bình Thạnh Đăng ký học
3D Studio Max 22-07-2014 Nguyễn Văn Tráng Đăng ký học
Xây dựng, phát triển, vận hành, quản trị Website thương mại ( Bán hàng online) 28-07-2014 Tản Viên Đăng ký học
Chuyên viên Digital Marketing (DMC) - 4 tháng 28-07-2014 Cao Thắng Đăng ký học
Dan trang voi Adobe Indesign 28-07-2014 Bình Thạnh Đăng ký học
KTV Thiết kế & xây dựng website (7 tháng) 29-07-2014 Cao Thắng Đăng ký học
KTV Thiết kế & xây dựng website (7 tháng) 29-07-2014 Nguyễn Văn Tráng Đăng ký học
Xử Lý Ảnh Với ADOBE PHOTOSHOP 29-07-2014 Cao Thắng Đăng ký học
COREL 29-07-2014 Cao Thắng Đăng ký học
EPS (MS Excel and Powerpoint Specialist) 02-08-2014 Tản Viên Đăng ký học
EPS (MS Excel and Powerpoint Specialist) 04-08-2014 Tản Viên Đăng ký học
Xử Lý Ảnh Với ADOBE PHOTOSHOP 04-08-2014 Cao Thắng Đăng ký học
Xử Lý Ảnh Với ADOBE PHOTOSHOP 04-08-2014 Nguyễn Văn Tráng Đăng ký học
Xử Lý Ảnh Với ADOBE PHOTOSHOP 04-08-2014 Nguyễn Văn Tráng Đăng ký học
Xử Lý Ảnh Với ADOBE PHOTOSHOP 04-08-2014 Nguyễn Văn Tráng Đăng ký học
Xử Lý Ảnh Với ADOBE PHOTOSHOP 04-08-2014 Cao Thắng Đăng ký học
Quản trị máy tính PC & Laptop 04-08-2014 Tản Viên Đăng ký học
Kỹ Thuật In 05-08-2014 Cao Thắng Đăng ký học
AUTO CAD 05-08-2014 Cao Thắng Đăng ký học
AUTO CAD 05-08-2014 Nguyễn Văn Tráng Đăng ký học
Dàn Trang với ADOBE INDESIGN 06-08-2014 Nguyễn Văn Tráng Đăng ký học
EPS (MS Excel and Powerpoint Specialist) 11-08-2014 Tản Viên Đăng ký học
Kỹ Thuật In 11-08-2014 Cao Thắng Đăng ký học
Quản trị máy tính PC & Laptop 11-08-2014 Tản Viên Đăng ký học
Xây dựng, phát triển, vận hành, quản trị Website thương mại ( Bán hàng online) 11-08-2014 Tản Viên Đăng ký học
KTV Thiết kế & xây dựng website (7 tháng) 12-08-2014 Tản Viên Đăng ký học
Xây dựng, phát triển, vận hành, quản trị Website thương mại ( Bán hàng online) 12-08-2014 Tản Viên Đăng ký học
Ngành công nghệ thông tin (3.5 năm) 18-08-2014 Nguyễn Văn Tráng Đăng ký học
EPS (MS Excel and Powerpoint Specialist) 18-08-2014 Nguyễn Văn Tráng Đăng ký học
EPS (MS Excel and Powerpoint Specialist) 18-08-2014 Nguyễn Văn Tráng Đăng ký học
Chương trình dự bị đại học quốc tế GAC 18-08-2014 Nguyễn Văn Tráng Đăng ký học
Chương trình dự bị đại học quốc tế GAC 18-08-2014 Tản Viên Đăng ký học
EPS (MS Excel and Powerpoint Specialist) 19-08-2014 Nguyễn Văn Tráng Đăng ký học
Xử Lý Âm Thanh với SOUNDFORGE 19-08-2014 Cao Thắng Đăng ký học
Xử Lý Âm Thanh với SOUNDFORGE 19-08-2014 Nguyễn Văn Tráng Đăng ký học
Xây dựng, phát triển, vận hành, quản trị Website thương mại ( Bán hàng online) 19-08-2014 Tản Viên Đăng ký học
Tin học cho người lớn tuổi 19-08-2014 Bình Thạnh Đăng ký học
Quản trị máy tính PC & Laptop 25-08-2014 Tản Viên Đăng ký học
Xây dựng, phát triển, vận hành, quản trị Website thương mại ( Bán hàng online) 26-08-2014 Tản Viên Đăng ký học
Thiết kế sản phẩm với Adobe illustrator CS6 28-08-2014 Bình Thạnh Đăng ký học
Ngành công nghệ thông tin (3.5 năm) 08-09-2014 Bình Thạnh Đăng ký học
Ngành công nghệ thông tin (3.5 năm) 08-09-2014 Bình Thạnh Đăng ký học
Khóa học Khai giảng Địa điểm
KTV Thiết kế đồ họa (7 tháng) 22-07-2014 Bình Thạnh Đăng ký học
3D STUDIO MAX 2011 22-07-2014 Cao Thắng Đăng ký học
3D Studio Max 22-07-2014 Nguyễn Văn Tráng Đăng ký học
KTV Thiết kế đồ họa (7 tháng) 28-07-2014 Tản Viên Đăng ký học
Phát Triển Ý Tưởng Sáng Tạo 28-07-2014 Cao Thắng Đăng ký học
KTV Kỹ xảo âm thanh hình ảnh (5 tháng) 29-07-2014 Cao Thắng Đăng ký học
KTV Kỹ xảo âm thanh hình ảnh (5 tháng) 29-07-2014 Nguyễn Văn Tráng Đăng ký học
KTV Thiết kế đồ họa (7 tháng) 29-07-2014 Cao Thắng Đăng ký học
KTV Thiết kế đồ họa (7 tháng) 29-07-2014 Nguyễn Văn Tráng Đăng ký học
Xử Lý Ảnh Với ADOBE PHOTOSHOP 29-07-2014 Cao Thắng Đăng ký học
Thiết Kế Sản Phẩm với ADOBE ILLUSTRATOR 29-07-2014 Nguyễn Văn Tráng Đăng ký học
Thiết Kế Sản Phẩm với ADOBE ILLUSTRATOR 29-07-2014 Nguyễn Văn Tráng Đăng ký học
Thiết Kế Sản Phẩm với ADOBE ILLUSTRATOR 29-07-2014 Cao Thắng Đăng ký học
Phát Triển Ý Tưởng Sáng Tạo 29-07-2014 Cao Thắng Đăng ký học
COREL 29-07-2014 Cao Thắng Đăng ký học
Phát Triển Ý Tưởng Sáng Tạo 30-07-2014 Nguyễn Văn Tráng Đăng ký học
Thiết kế Đồ họa & Multimedia (18 tháng) 04-08-2014 Tản Viên Đăng ký học
KTV Thiết kế đồ họa (7 tháng) 04-08-2014 Nguyễn Văn Tráng Đăng ký học
KTV Thiết kế đồ họa (7 tháng) 04-08-2014 Nguyễn Văn Tráng Đăng ký học
KTV Thiết kế đồ họa (7 tháng) 04-08-2014 Tản Viên Đăng ký học
KTV Thiết kế đồ họa (7 tháng) 04-08-2014 Cao Thắng Đăng ký học
Xử Lý Ảnh Với ADOBE PHOTOSHOP 04-08-2014 Cao Thắng Đăng ký học
Xử Lý Ảnh Với ADOBE PHOTOSHOP 04-08-2014 Nguyễn Văn Tráng Đăng ký học
Xử Lý Ảnh Với ADOBE PHOTOSHOP 04-08-2014 Nguyễn Văn Tráng Đăng ký học
Xử Lý Ảnh Với ADOBE PHOTOSHOP 04-08-2014 Nguyễn Văn Tráng Đăng ký học
Xử Lý Ảnh Với ADOBE PHOTOSHOP 04-08-2014 Cao Thắng Đăng ký học
Mỹ Thuật Căn Bản 04-08-2014 Nguyễn Văn Tráng Đăng ký học
Mỹ Thuật Căn Bản 04-08-2014 Cao Thắng Đăng ký học
Kỹ Thuật In 05-08-2014 Cao Thắng Đăng ký học
Thiết Kế Sản Phẩm với ADOBE ILLUSTRATOR 06-08-2014 Cao Thắng Đăng ký học
Thiết Kế Sản Phẩm với ADOBE ILLUSTRATOR 06-08-2014 Cao Thắng Đăng ký học
Thiết Kế Sản Phẩm với ADOBE ILLUSTRATOR 06-08-2014 Nguyễn Văn Tráng Đăng ký học
Dàn Trang với ADOBE INDESIGN 06-08-2014 Nguyễn Văn Tráng Đăng ký học
Mỹ Thuật Căn Bản 06-08-2014 Cao Thắng Đăng ký học
Mỹ Thuật Căn Bản 10-08-2014 Cao Thắng Đăng ký học
Mỹ Thuật Căn Bản 10-08-2014 Nguyễn Văn Tráng Đăng ký học
KTV Thiết kế đồ họa (7 tháng) 11-08-2014 Tản Viên Đăng ký học
Kỹ Thuật In 11-08-2014 Cao Thắng Đăng ký học
Kỹ Thuật In 11-08-2014 Nguyễn Văn Tráng Đăng ký học
Phát Triển Ý Tưởng Sáng Tạo 12-08-2014 Cao Thắng Đăng ký học
Thiết kế Đồ họa & Multimedia (18 tháng) 18-08-2014 Cao Thắng Đăng ký học
Thiết kế Đồ họa & Multimedia (18 tháng) 18-08-2014 Cao Thắng Đăng ký học
Thiết kế Đồ họa & Multimedia (18 tháng) 18-08-2014 Tản Viên Đăng ký học
Chương trình dự bị đại học quốc tế GAC 18-08-2014 Nguyễn Văn Tráng Đăng ký học
Chương trình dự bị đại học quốc tế GAC 18-08-2014 Tản Viên Đăng ký học
KTV Thiết kế đồ họa (7 tháng) 25-08-2014 Tản Viên Đăng ký học
Thiết kế Đồ họa & Multimedia (18 tháng) 08-09-2014 Bình Thạnh Đăng ký học